อะลูมิเนียมชุดช่องแสง สลิม 1”x4”

กล่องร่อง 1“x4” มีรูสกรู

กล่องเรียบ 1“x4” มีรูสกรู

กล่องเรียบ 1“x4”

กล่องร่อง 1“x4”

กล่องเปิด 1“x4” มีรูสกรู

กล่องเปิด 1“x4”

ฝาปิด 1“x4”

กล่องเปิด 1“x4” มีรูสกรู+ฝาปิด 1“x4”

กล่องเปิด 1“x4”+ฝาปิด 1“x4”